Có 1 kết quả:

wàng wǒ

1/1

wàng wǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) selflessness
(2) altruism

Một số bài thơ có sử dụng