Có 1 kết quả:

máng luàn

1/1

máng luàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rushed and muddled