Có 1 kết quả:

máng yīn

1/1

máng yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

busy signal (telephony)