Có 1 kết quả:

zhōng jūn ài guó

1/1

Từ điển Trung-Anh

faithful patriots (idiom)