Có 1 kết quả:

zhōng yú

1/1

zhōng yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to be loyal to