Có 1 kết quả:

zhōng chén

1/1

zhōng chén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

faithful official

Một số bài thơ có sử dụng