Có 1 kết quả:

kuài dāo zhǎn luàn má

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. quick sword cuts through tangled hemp (idiom); decisive action in a complex situation
(2) cutting the Gordian knot