Có 1 kết quả:

kuài bù liú xīng

1/1

kuài bù liú xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to walk quickly
(2) striding quickly