Có 1 kết quả:

kuài cān bù

1/1

kuài cān bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) snack bar
(2) buffet