Có 1 kết quả:

kuài mǎ jiā biān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to spur the horse to full speed (idiom)
(2) to go as fast as possible