Có 1 kết quả:

niàn shū

1/1

niàn shū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to read
(2) to study