Có 1 kết quả:

niàn lì

1/1

niàn lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) psychokinesis
(2) telekinesis