Có 1 kết quả:

niàn zhòu

1/1

niàn zhòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to chant a magic spell
(2) to recite incantations