Có 1 kết quả:

niàn zhòu ㄋㄧㄢˋ ㄓㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to chant a magic spell
(2) to recite incantations