Có 1 kết quả:

niàn tou

1/1

niàn tou

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thought
(2) idea
(3) intention