Có 1 kết quả:

niàn niàn bù wàng

1/1

niàn niàn bù wàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to keep in mind constantly (idiom)