Có 1 kết quả:

niàn zhū jūn zhèng

1/1

niàn zhū jūn zhèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (medicine) candidiasis
(2) thrush