Có 1 kết quả:

niàn jīng

1/1

niàn jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to recite or chant Buddhist scripture