Có 1 kết quả:

niàn sòng

1/1

niàn sòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to read out
(2) to recite
(3) to remember sb (while talking about sth else)