Có 1 kết quả:

hū wén

1/1

hū wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hear suddenly
(2) to learn of sth unexpectedly