Có 1 kết quả:

huái jiù

1/1

huái jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fond remembrance of times past
(2) nostalgia