Có 1 kết quả:

huái jiù gǎn

1/1

huái jiù gǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

feeling of nostalgia