Có 1 kết quả:

Huái shì hǔ dōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) White's thrush (Zoothera aurea)