Có 1 kết quả:

òu qì

1/1

òu qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sulk
(2) to squabble