Có 1 kết quả:

zěn néng

1/1

zěn néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

how can?