Có 1 kết quả:

nù sè

1/1

nù sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) angry look
(2) glare
(3) scowl

Một số bài thơ có sử dụng