Có 1 kết quả:

pà sǐ guǐ

1/1

pà sǐ guǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

afraid to die (contemptuous term)