Có 1 kết quả:

hù è bù quān

1/1

Từ điển Trung-Anh

to keep doing evil without a sense of repentance (idiom)