Có 1 kết quả:

sī niàn

1/1

sī niàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to think of
(2) to long for
(3) to miss

Một số bài thơ có sử dụng