Có 1 kết quả:

sī xiǎng bāo fu

1/1

sī xiǎng bāo fu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sth weighing on one's mind