Có 1 kết quả:

sī lǜ

1/1

sī lǜ

giản thể

Từ điển phổ thông

lo lắng, tư lự

Từ điển Trung-Anh

(1) to think sth through
(2) to consider carefully