Có 1 kết quả:

yí yán yuè sè

1/1

Từ điển Trung-Anh

happy countenance