Có 1 kết quả:

jí bù kě dài

1/1

jí bù kě dài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) impatient
(2) eager to
(3) anxious to