Có 1 kết quả:

jí rén zhī nàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

anxious to help others resolve difficulties (idiom)