Có 1 kết quả:

jí cù

1/1

jí cù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) urgent
(2) hurried and brief
(3) rushing