Có 1 kết quả:

jí wù

1/1

jí wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) urgent task
(2) pressing matter

Một số bài thơ có sử dụng