Có 1 kết quả:

jí zuǐ jí shé

1/1

jí zuǐ jí shé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. quick mouth and quick tongue
(2) fig. to interrupt sb urgently and say one's piece
(3) to chime in rapidly