Có 1 kết quả:

jí máng

1/1

jí máng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vội vàng, hấp tấp

Từ điển Trung-Anh

hastily

Một số bài thơ có sử dụng