Có 1 kết quả:

jí xìng lán wěi yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

acute appendicitis (medicine)