Có 1 kết quả:

jí yú

1/1

jí yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) anxious
(2) impatient

Một số bài thơ có sử dụng