Có 1 kết quả:

jí bǎn

1/1

jí bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(music) presto