Có 1 kết quả:

jí zhòu

1/1

jí zhòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rapid
(2) hurried