Có 1 kết quả:

xìng qīn fàn

1/1

xìng qīn fàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to assault sexually
(2) to molest