Có 1 kết quả:

xìng xiàng

1/1

xìng xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aptitude
(2) disposition
(3) inclination