Có 1 kết quả:

xìng gǎn

1/1

xìng gǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sex appeal
(2) eroticism
(3) sexuality
(4) sexy