Có 1 kết quả:

xìng fú wù

1/1

xìng fú wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sexual service
(2) prostitution