Có 1 kết quả:

xìng néng

1/1

xìng néng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tính năng, chức năng, khả năng

Từ điển Trung-Anh

(1) function
(2) performance