Có 1 kết quả:

yuàn duì

1/1

yuàn duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) resentment
(2) grudge