Có 1 kết quả:

yuàn qì

1/1

yuàn qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grievance
(2) resentment
(3) complaint