Có 1 kết quả:

guài niàn tou

1/1

guài niàn tou

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) eccentric notion
(2) strange whim