Có 1 kết quả:

guài qì

1/1

guài qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

weird (temperament)